DUOMENŲ TVARKYMO (PRIVATUMO) POLITIKA

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su  Jumis. Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys, asmuo, siekiantis pasinaudoti mūsų  teikiamomis paslaugomis ir  kurio asmens duomenis mes gauname ir naudojame.

Kokius duomenis mes renkame apie jus? Mes renkame tik pagrindinius Jūsų asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė,  gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas arba adresas korespondencijai, Jūsų pajamų stabilumas; sociodemografinius duomenis, tokius kaip lytis, šeiminė padėtis, jūsų išlaikomų asmenų skaičius ir duomenis apie šeimą; duomenis apie Jūsų interesus, pomėgius ir poreikius, pasitenkinimo gyvenimu lygį, t.y. tik tuos duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums konsultacijų metu ir kurie reikalingi mūsų teikiamų paslaugų vykdymui.

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis? Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats (-i). Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais: kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų poreikius, konsultuoti, pritaikyti tinkamus metodus, parinkti ir paruošti tinkamas dvasinės mentorystės programas ir pagerinti Jūsų gyvenimo kokybę.

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti Jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame tik tuo atveju, jei Jūs kreipėtės į mus ir davėte savo sutikimą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome tik Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir ne ilgiau, nei kiek to reikalauja teisės aktai.

Kiek saugi yra Jūsų asmeninė informacija? Mes  patikimai saugome Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mes įsipareigojame neteikti informacijos apie Jus jokiems tretiesiems asmenims.

Kokios yra Jūsų teisės? Jūs turite šias teises:

1. Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis

 2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis

3. Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą

4. Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis

5. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

6. Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą

Mūsų įsipareigojimai :

  1. Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus asmens duomenis, mes įsipareigojame juos tvarkyti tik aiškiai šioje Politikoje apibrėžtais ir teisėtais tikslais
  2.  Netvarkyti Jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje
  3. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas maksimalus mūsų taikomų paslaugų poveikis
  4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina mūsų bendrų tikslų įgyvendinimui
  5. Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

PASTABA: mes neaptarnaujame asmenų, turinčių rimtų psichikos sutrikimų ir netvarkome tokių asmenų duomenų

Privatumo politikos galiojimas

Ši Politika įsigaliojo 2021 m. gruodžio 1 d. ir galioja tol, kol bus papildyta ar pakeista